Czy analiza kredytowa zawsze przebiega tak samo?

Bank z reguły powinien wiedzieć, na jaki cel przeznaczone zostaną środki z kredytu. Jednak ostatnio mikroprzedsiębiorstwom i małym firmom oferowane są kredyty w kwotach stosunkowo niewielkich w stosunku do skali działalności, które mogą być przeznaczone zarówno na finansowanie bieżącej działalności, jak i na zakup środków trwałych. To zliberalizowane podejście banków powoduje, że przedsiębiorcy z dużo większą ostrożnością niż wcześniej powinni analizować proponowane warunki kredytowe. Ważne jest, aby pamiętać, że kredyt, który ma sfinansować zakup środka trwałego, nie może być spłacany w zbyt krótkim okresie. Pozwoli to na zachowanie prawidłowej struktury finansowania, tak aby nie zakłócić bieżącej płynności firmy.

Przeznaczenie kredytu a analiza kredytowa

W zależności od polityki kredytowej przyjętej w danym banku od pewnych kwot kredytów na sfinansowanie działalności gospodarczej dokonywana jest już standardowa analiza kredytowa. W zasadzie ocena sytuacji finansowej wnioskodawcy, oparta na danych historycznych i aktualnych, jest taka sama przy kredycie obrotowym i inwestycyjnym. Ponieważ jednak cele finansowania się różnią, odmienne jest podejście do weryfikacji możliwości spłaty kredytu. W przypadku kredytów inwestycyjnych źródłem spłaty będzie nadwyżka środków pieniężnych wygenerowana przez samo przedsięwzięcie, której podstawowymi elementami będą zysk netto z inwestycji oraz amortyzacja. Specyfika długoterminowego kredytu gotówkowego powoduje, iż bank przygląda się wnikliwie prognozom związanym z planowanym projektem. Stara się zweryfikować, czy dane przedsięwzięcie inwestycyjne jest na tyle dobrze przemyślane i przygotowane, że ma szansę się powieść, a jeśli nastąpi wdrożenie, to czy pozwoli na zwrot nakładów i spłatę kredytu wraz z odsetkami.

Kiedy bank nie udzieli kredytu?

Bank nie udzieli nowego kredytu kredytobiorcy, który ma problemy z terminowym regulowaniem swoich płatności. Ważne jest więc, aby w ramach zarządzania finansami sporządzać budżet zawierający obok bilansu, rachunku zysków i strat również zestawienie przepływów środków pieniężnych. Zaletą tego zestawienia jest możliwość określenia, kiedy mogą wystąpić niedobory gotówki. Wówczas, z odpowiednim wyprzedzeniem, można zareagować i zgłosić się do banku po kredyt, który pozwoli na utrzymanie płynności. W celu zmniejszenia elementu subiektywizmu przy analizie zdolności kredytowej banki w latach dziewięćdziesiątych na swój użytek zaczęły tworzyć różne algorytmy nadawania punktów za poszczególne cechy klienta. Punktacja ustalana była w oparciu o doświadczenie analityków kredytowych. Uzyskanie określonej ilości punktów było jednym z warunków uzyskania kredytu. Dodatkowym bodźcem dla wprowadzenia takich metod była rosnąca ilość małych i średnich firm ubiegających się często o kredyty w niewielkich kwotach.

Zobacz także:  Biuro Informacji Kredytowej (BIK)

Możesz również polubić…

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.